Östersjön

Allt arbete, vad man än gör har en början.

Det här började med en tidningsartikel, som berättade att vi bönder skitade ner vattendrag, sjöar och Östersjön. Vi lantbrukare kände oss verkligen påhoppade.

Vi började ta prover på spillvatten från de små reningsverken. Det visade sig att de läckte som ett såll. Det här var början på att titta på alla avlopp.

Södertälje Kommun med Telge Nät byggde en hygieniseringsanläggning för enskilda avlopp. Den byggdes med LOVA-stöd, 50% av kostnaden, (www.telge.se/ Telge nät-vatten och avlopp- kretsloppsanläggning) invigdes 2012 av miljöminister Lena Ek.

Vi lantbrukare fick 2010 ett LOVA-stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, (50% av kostnaden) till markkartering och strukturkalkning. Våren 2010 gjordes markkarteringen. Det är som ett blodprov på en människa, man analyserar jorden, och man får reda på lerhalt PH-värde fosfor, kalium status plus alla mikro ämnen, listan kan göras lång.

Lerhalten i jorden ligger till grund för hur många ton strukturkalk man skall sprida per hektar. Strukturkalk är en blandning av kalkstensmjöl, bränd och släkt kalk som är processad till den fina vara som minskar näringsläckaget till Östersjön.

Spridningen av strukturkalken sker med GPS teknik, där resultatet från lerhalten i markkarteringen ligger till grund. Allt finns i ett USB minne som läses av i datorn på traktorn, som har en kalkspridare där utmatningen är kopplad till datorn. Man brukar sprida runt 6 ton kalk/Ha men variationen kan gå från 4-8 ton/Ha beroende på lerhalt, allt styrs av GPS och inlagda koordinater.

Nedbrukningen skall ske inom 24 tim två gånger i korsande körning till 20 cm djup. Varaktigheten för denna åtgärd med strukturkalk är bortåt 40 år. Strukturkalken har den effekten på lerjordar att näringsläckaget av kväve och fosfor minskar. Effekten är också, att skördarna ökar, jorden blir lättare att bearbeta vilket medför mindre bränsleförbrukning.

Allt det här arbetet är omfattande för en lokal LRF avdelning, så 2011 beslöts att Södertälje Ortsförbund som har sitt verksamhets område i södra Stockholms län, skulle ta över ansvaret för fortsatta strukturkalksprojekt. Södertälje Ortsförbund har ett mycket bra samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi vill verkligen tacka för det fina samarbetet med att hjälpa Östersjön. Allt det här miljöarbetet är möjligt tack vare LOVA-stöd, där stödet står för 50% av kostnaden, lantbrukaren tar den andra halvan.

Från 2010-2013 har 750 hektar strukturkalkats och det har lett till en minskning av näringsläckaget med 180 kg fosfor och 2250 kg kväve per år. Allt det här arbetet med strukturkalkningen för bättre jordstruktur och miljö, får bara de konventionella lantbrukarna deltaga i.

De ekologiska lantbrukarna får inte deltaga i detta arbete med den strukturkalk som minskar näringsläckaget till Östersjön på grund av det ekologiska regelverket som KRAV och andra eko-organisationer lyder under. Det här tycker vi är mycket märkligt när vi vet genom försök, (Logårdsförsöken) att det ekologiska odlingarna läcker dubbelt så mycket per producerat kg. De får inte heller arbeta med ett kretslopp där människan ingår. (Telge-Nät)


 

 

 

Denna Lerhalts karta visar var i Sverige vi har lerjordar som kan strukturkalkas. Vi har 987550 hektar i tre jordartsklasser mellanlera styv lera och mycket styv lera.

Om vi på 750 hektar kan minska fosforläckaget med 180kg/år och kväve med 2250kg/år. Vad kan vi inte då minska näringsläckaget till Östersjön från 987550 hektar med strukturkalk?

Men skall vi göra det här, måste vi slänga det ekologiska regelverket och miljöpartiet med dess svans av balkongagronomer till komposten.

Det är det konventionella jordbruket som står för miljötänket och möjligheterna. På grund av forskning och modern teknik kan vi vara med att försörja världens befolkning med mat och förnyelsebar energi.

När 2014 gått till ända har de konventionella lantbrukarna i södra Stockholms län bekostat miljöförbättringar för minskat näringsläckage till Östersjön med över 7 miljoner kronor tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ni konventionella lantbrukare i Södertälje Ortsförbunds område och lantbrukare i övriga delar av landet som arbetar med strukturkalks projekt. Sträck på ER ni gör en fantasisk miljöinsats.

Styrelsen för Södertälje Ortsförbund.

Genom

Edward Hassila ordförande

Carl-Albert Rydemark ekonomiansvarig LOVA-projektet